The best way to conference proceedings by Francis Academic Press

Web of Proceedings - Francis Academic Press
Web of Proceedings - Francis Academic Press

Jianshen Lishui Decoction Suppresses the Expression of MMP-9 in Rats with Cerebral Hemorrhage

Download as PDF

DOI: 10.25236/medsbe.2020.018

Author(s)

Yuguang Gao, Deqing Huang, Jie ZHONG, Yonghui Liu, Qianchao He, Tai LIU, Qiongze Mo, Shuwu Huang, Yuankan Zhang, Haixia Deng

Corresponding Author

Jie ZHONG

Abstract

To clarify the effect of Jianshen Lishui decoction on the expression of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in rats with cerebral hemorrhage.

Keywords

Jianshen Lishui decoction; Cerebral hemorrhage; Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9)